Tobi Lutke | Shopify

Tobi Lutke | Shopify

The Observer Effect - Tobi Lütke